Sözleşmeli Kamu Personeli Bilirkişilik Yapabilir Mi?

Her yıl bütün illerin adalet komisyonları nezdinde bilirkişilik yapacak kişilerin listesi başvuranlar arasından seçilir. Peki sözleşmeli olarak çalışan kamu personeli bilirkişilik yapabilir mi?

MEMURLAR 23.06.2019, 15:10 23.06.2019, 15:20
Sözleşmeli Kamu Personeli Bilirkişilik Yapabilir Mi?

657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olan personelin kendi işi ile ilgili olarak bilirkişilik yapıp yapamayacağı konusuna devlet personel tarafından getirilen resmi görüş şöyledir.

Bilirkişilik Nedir?

Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

Ceza Muhakemesi Kanununa 65 göre aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler.

Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.

İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.

İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar demiştir.

 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28.6.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 nci maddesinde; “Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde re’sen bilirkişi olarak görevlendirilmeleri veya kurumları tarafından kurum adına bilirkişi incelemesi yapmak üzere isimleri yetkili yargı merciine bildirilmeleri hallerinde bilirkişilik yapabilecekleri bunların dışında bilirkişilik yapamayacağı anlaşılmaktadır.

Yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereği sözleşmeli olarak çalışan kamu personeli cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen görevlendirilen veya kurumları tarafından yetkili yargı meciilerine bildirilen kişilerin bilirkişilik yapabileceği düşünülmektedir.

Kimler Bilirkişilik Yapmak İçin Başvuruda Bulunabilir?

Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmaması,

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmaması,

Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olması,

Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olması,

Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmaması,

Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlaması,

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olması,

Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olması,

Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşıması,

Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir. Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)