Adaylıkta Kınama Cezası Alınması Asalete Engel Değildir

Zabıt katibi aday memuru iken kınama cezası alan kişinin memuriyetine son verilmesi kararını Anayasa Mahkemesi bozdu.

MEMURLAR 12.09.2019, 22:50
Adaylıkta Kınama Cezası Alınması Asalete Engel Değildir

Adaylıkta Disiplin Cezası Alınması İle Memuriyetten Çıkarılamaz
Zabıt katipliğini kazanan ve adaylık sürecinde olan memur Yargıtay Başkanlığında görev yapmaktadır. Bu esnada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aday memur hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçun soruşturma yürütülmüştür. Sonucunda ise mahkeme 3 ay hapis, adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını vermiştir. Bu karar memurun görev yeri olan Yargıtay’a da bildirilmiştir. 

Yargıtay tarafından aday memur hakkında idari soruşturma açılmıştır. Memurların, memuriyet hizmeti dışında devlet memurunun itibarını sarsıcı davranışta bulunmama yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmiştir. Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiilinin yaptırımı olan kınama cezası verilmiştir. Memur, aday memur olduğu için memuriyetine de son verilmiştir.

Aday memur hakkında verilen kınama cezası ve neticesinde muhatap olduğu memuriyete son verme işlemini yargıya taşımıştır. İdare mahkemesi, BİM ve Danıştay süreci aleyhe sonuçlanmıştır. Başvuru yolları tükendiği için davacı AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. 

AYM başvurunun kabulüne karar vermiştir. Davacının cezalandırılmasına sebep olan telefon konuşması ve sosyal medya paylaşımlarının memuriyete başlamadan önceki döneme ait olduğu ve davacının özel hayatına ilişkin olduğu tespiti yapılmıştır. Kamu hizmetinin olumsuz yürütülmesine sebep olacak düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Memura verilen kınama cezası özel hayatla ilgilidir. Davalı kurum memurun bu eylemlerinden nasıl şekilde olumsuz etkilendiğini açıklamamıştır. AYM tarafından yapılan incelemeler sonucunda davacının cezaya esas eylemlerinin mesleğe etkisi olmadığını tespit etmiştir. 

Davacının muhatap olduğu meslekten çıkarma cezasının ölçüsüz olduğu ve adil bir denge kurmadığı belirlenmiştir. Söz konusu eylemlere verilen ceza, sonuçları itibariyle oldukça ağırdır. 

AYM tarafından açıklanan tüm bu gerekçelerle başvuru kabul edilmiştir. Davacıya verilen ceza ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. verilen bu karar ile aday memurlukta verilen disiplin cezası sonucunda meslekten çıkarma cezası verilemeyeceği sonucu çıkmıştır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)