Kamu Hastanesine 190 Personel Alımı

Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin 190 sağlık personeli alınacağı bilgisi verildi. Eskişehir Osmangazi üniversitesi Hemşire, sağlık personeli gibi branşlardan personel alımı gerçekleştirecek

Kamu Personeli Alımı 29.07.2020, 11:59 30.07.2020, 00:04
Kamu Hastanesine 190 Personel Alımı

Kamu Hastanesine 190 Personel Alımı

Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin 190 sağlık personeli alınacağı bilgisi verildi. Eskişehir Osmangazi üniversitesi Hemşire, sağlık personeli gibi branşlardan personel alımı gerçekleştirecek

RESMİ İLAN

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sözleşmeli personel alınacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.

İLAN TARİHİ : 27.07.2020 tarihli Resmi Gazete 

SON BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2020 (Mesai Bitimi)

İstenilen Belgeler;

1. Başvuru Formu (Başvvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.) 

2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.

3. Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, - (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

4. Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı )

5. 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)