Bakanlık’dan 1650 TL Nakit Destek

Milli Eğitim Bakanlığı ila Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilere bin 650 TL'ye kadar burs imkanı sağlıyor. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği bu imkan sayesinde lisans öğrencileri 825 TL, yüksek lisans öğrencileri ise bin 650 TL ödeme alabilecek.

Kamu Personeli Alımı 29.07.2020, 22:20 30.07.2020, 12:38
Bakanlık’dan 1650 TL Nakit Destek

Bakanlık’dan 1650 TL Nakit Destek

Milli Eğitim Bakanlığı ila Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilere bin 650 TL'ye kadar burs imkanı sağlıyor. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği bu imkan sayesinde lisans öğrencileri 825 TL, yüksek lisans öğrencileri ise bin 650 TL ödeme alabilecek.

Burs ile ilgili merak edilen tüm detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ifadesi ile şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşu,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle düzenlenen yabancı dil kurslarını,

ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

e) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

ğ) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,

h) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,

ı) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

i) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti;

öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

j) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,

k) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

l) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

m) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü, ifade eder.

YOLLUKLAR

MADDE 5 – (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.

(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça, kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.

(6) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)