Memura Alt Cezanın Verilmesi Zorunlu Değil

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memura verilen cezanın yerine bir alt cezanın verilmesi konusunda takdir yetkisinin idareye bağlı olduğunu belirtti.

Memura Alt Cezanın Verilmesi Zorunlu Değil

Yerindelik Denetimi Yapılamaz
Danıştay’ın önüne gelen davada, emniyet teşkilatında çalışırken meslekten çıkarma cezası alan davacıya alt ceza verilmesi gerektiği iddia edilmiştir. Göreve sarhoş gelen polis hakkında verilen meslekten çıkarma cezası sonrasında açılan idari davada bir alt cezanın verilmesi gerektiği savunuldu. Zira memurun geçmiş iş hayatının başarılı olduğu ve herhangi bir sicil bozukluğunun da bulunmadığı ifade edildi. 

Her ne kadar ilk derece mahkemesi davacıyı haklı bulsa da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu konuda takdir yetkisinin idareye ait olduğunu belirtti. Mahkemeler yerindelik denetimi yapamayacağı için de idarenin verdiği kararın yerine alt cezanın verilmesi şeklinde bir diktenin mümkün olamayacağı da karar da belirtildi. Bu sebeple idarenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olmadığı ifade edilmiş oldu.

Danıştay bu kararında yerindelik denetimine dikkat çekmiş olsa da memurun ileri sürebileceği farklı argümanlar da mevcuttur. Nitekim aynı fiili işleyen başka bir memura meslekten çıkarma yerine başka bir ceza veriliyorsa bu durumda memurlar arasında eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi söz konusu olabilecektir. işte bu durum karşısında yargıya başvurarak adaletsizliğin giderilmesi talep edilmelidir. Verilecek yargı kararının kesinleşmesinin ardından ise idare bu kararı uygulamak zorundadır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE